Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

O nas:

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy działa na podstawie uchwalanego co rok programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ma charakter inicjatywno – doradczy dla Zarządu Dzielnicy.

Obszary naszej działalności

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  1. opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
  2. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach.
  4. współpraca z Dzielnicą Ursynów w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta;
  5. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
  6.  występowanie do władz dzielnicy i Miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
  7. aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m. st. Warszawy oraz innymi podmiotami

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji: Jacek Weigl

Prezydium Dzielnicowej Komisji:
Ewa Wiśniewska- Wiceprzewodnicząca Dzielnicowej Komisji
Krzysztof Bendkowski – Sekretarz Dzielnicowej Komisji