Nie Zmarnuj Swojego Życia - raperzy w projektem w Polsce

O nas:

Raperzy Bęsiu i Dj Yonas prowadzą ogólnopolski projekt „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”

Ist­niejący od 2004 roku zespół RYM­cerze tworzą przy­ja­ciele Jonatan Blank (pseud. Dj Yonas) i Łukasz Bęś (pseud. Bęsiu), którzy dzięki ulu­bionemu sty­lowi w muzyce — rapują jed­nym głosem o życiu z chrześ­ci­jańskimi wartoś­ci­ami. Dzięki swoim doświad­czeniom życiowym walki z nałogami, szukaniem swo­jego miejsca w życiu, RYM­cerze docier­ają do młodych ludzi z przesłaniem Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia.

Wspól­nie z Apos­tol­skim Ruchem Wiary i Fundacją „Edukacja z Wartościami” postanow­ili wyjść do młodych ludzi z konkretną misją.
Jest nią pro­gram pro­fi­lak­ty­czny połąc­zony z kon­certem hip-hopowym z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi.
W wybranych utworach prezen­towanych pod­czas pro­gramu dla młodzieży RYM­cerze przekazują przesłanie bez zadę­cia i patosu.
Docier­ają do uczniów w warsza­ws­kich szkołach i mówią jak można żyć bez uza­leżnień i nałogów.

RYM­cerze mają wielo­let­nie doświad­cze­nie w prowadze­niu spotkań, dzie­le­niu się swoim świadectwem życia oraz gra­niu kon­certów w kraju i za granicą. Od wielu lat zapraszani są na rekolekcje koś­cielne oraz spotka­nia w domach dziecka, ośrod­kach wychowaw­czych, schro­niskach dla nielet­nich, popraw­cza­kach, zakładach karnych, więzieni­ach w całej Polsce.

Strona projektu: rymcerze.pl i niezmarnujswojegozycia.pl

Więcej można zobaczyć na stronie www.antidotum24.pl